Igor V. Bliznets - Matematika we tehnologiya programirowaniyaMatematika we tehnologiya programirowaniya
 

Igor V. Bliznets